Uusi tavaramerkkilaki voimaan 1.5.2019

Tasavallan presidentti on vahvistanut uuden tavaramerkkilain sekä tietyt siihen liittyvät lakiuudistukset 26.4.2019. Uusi tavaramerkkilaki tulee voimaan 1. toukokuuta 2019.

Uuden lain myötä muuttuu moni asia. Muutoksia tulee muun muassa tavaramerkkien esittämistapoihin, tavaramerkkien hakemiseen ja hakemusten käsittelyyn sekä rekisteröinnin voimassaoloajan laskemiseen. Samalla mahdollistetaan aikaisemman luokituskäytännön mukaisesti haettujen tavaramerkkien luokituksen täsmentäminen siirtymäajan kuluessa. Tämä edellyttää tavaramerkin haltijoilta toimia.

Uusi laki tuo tullessaan myös kokonaan uuden hallinnollisen kumoamismenettelyn, joka koskee tietyiltä osin myös toiminimiä ja mahdollistaa niiden osittaisen kumoamisen. Lisäksi lain myötä laajennetaan teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistö kattamaan myös EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkaus.

Keskeisimpien muutosten pääkohdat lyhyesti alla:

  • Graafisen esitettävyyden vaatimus poistuu – jatkossa tavaramerkki tulee esittää tavalla, joka on selkeä, täsmällinen ja ymmärrettävä.
  •  Myös mustavalkoisten merkkien suojaan tulee muutos: lain voimaantulon jälkeen mustavalkoisina esitettyjen merkkien ei katsota enää kattavan kaikkia värimuunnelmia, vaan ne kattavat merkin vain esitetyssä mustavalkoisessa muodossaan. Sen sijaan vanhojen merkkien suojaan tällä ei ole vaikutusta.
  • Tavaramerkin rekisteröintiä ja uudistamista haetaan tulevaisuudessa vain sähköistä palvelua käyttäen. Paperinen hakemus voidaan hyväksyä vain erityisestä syystä.
  •  Jatkossa tavaramerkkiä voi hakea suomen ja ruotsin ohella myös englanniksi. Käsittelykielinä ovat kuitenkin edelleen vain kotimaiset kielet.
  • Tavaramerkkihakemuksen vireilletulon edellytykset tiukentuvat, ja hakemispäivän saamiseksi vaaditaan, että hakemus sisältää lain edellyttämät tiedot ja että hakemusmaksu on maksettu.
  • Tavaramerkkirekisteröinnin voimassaoloaika 10 vuotta lasketaan jatkossa hakemispäivästä rekisteröintipäivän sijaan.
  •  Uuden hallinnollisen kumoamismenettelyn käyttöönoton myötä tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä ja toiminimen menettämistä voi hakea PRH:sta. Myös markkinaoikeus säilyy toimivaltaisena ratkaisemaan menettämis- ja mitätöintivaatimukset, ja jatkossa hakija voi valita, jättääkö kumoamishakemuksen markkinaoikeuden vai PRH:n tutkittavaksi.
  • Vanhojen rekisteröintien, joiden tavara- ja palveluluetteloissa tavarat ja palvelut on ilmoitettu aikaisemman rekisteröintikäytännön mukaan epätäsmällisesti, haltijoille varataan mahdollisuus täsmentää luetteloaan, jotta se vastaisi uusia luokitusta koskevia sääntöjä. Luettelon täsmentäminen tulee tehdä viimeistään silloin, kun tavaramerkki seuraavan kerran uudistetaan. Tämän määräajan jälkeen kaikkia tavara- ja palveluluetteloja tulkitaan samalla tavalla eli tavara- ja palveluluettelon katsotaan kattavan sen sanamuodon mukaiset tavarat ja palvelut.
Back to top