Euroopan tavaramerkkilainsäädäntö uudistuu

Vuonna 2008 aloitettu Euroopan tavaramerkkijärjestelmän uudistushanke on vihdoin loppusuoralla. Muutoksen kohteena ovat sekä EU-tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö että tavaramerkkidirektiivi, jonka perusteella jäsenvaltioiden on tehtävä muutokset kansallisiin tavaramerkkilakeihin.

Uudistuksen tarkoituksena on erityisesti nopeuttaa ja selkeyttää EU-tavaramerkkien rekisteröintiprosesseja ja muuttaa järjestelmää entistä tehokkaammaksi ja edullisemmaksi.

Muutosten ajankohdat

EU-tavaramerkkejä koskeva asetus on näillä näkymin tulossa voimaan maalis-huhtikuussa 2016.

Lisäksi jäsenvaltiot on velvoitettu tekemään direktiivin mukaiset muutokset kansalliseen lainsäädäntöön seuraavien kolmen vuoden aikana.

EU-tavaramerkkien luokituskäytännön muutokset astuvat takautuvasti voimaan myös vanhoihin EU-rekisteröinteihin.

Tavaramerkkien haltijoiden kannalta olennaisin muutos koskee EU-tavaramerkkien luokituskäytäntöä, joka aiheuttaa työtä useille merkinhaltijoille.

Työtä ja aktiivisia toimenpiteitä vaativat ennen 22.6.2012 haetut EU-tavaramerkit, joissa on käytetty kansainvälisen Nizzan luokitusjärjestelmän luokkaotsikoita. Aikaisemman käytännön mukaan tällaisten tavaramerkkien katsottiin kattavan kaikki haettuun luokkaan kuuluvat tavarat tai palvelut.

Sittemmin tilanne on muuttunut ja luokituskäytäntöä on asteittain uudistettu viime vuosien aikana. Nykykäytännön mukaan suoja-alaan kuuluvat vain ne tavarat tai palvelut, jotka luokituksessa käytetyt termit käsittävät kirjaimellisesti tulkittuna.

Lakiuudistuksen myötä tämä tulkintakäytäntö tulee koskemaan myös vanhoja EU-tavaramerkkejä, mikä johtaa suoja-alan kaventumiseen.

6 kuukauden siirtymäaika – tavaramerkinhaltijoiden reagoitava nopeasti!

EU-tavaramerkkivirasto antaa tavaramerkinhaltijoille mahdollisuuden täsmentää vanhoja EU-tavaramerkkirekisteröintejään ja lisätä luetteloon haluamansa tavarat ja palvelut, jotta myös ne saadaan säilymään suoja-alan piirissä. Näin voidaan välttää se, että suoja-ala kapenisi tulkintamuutoksen johdosta.

Täsmennys on mahdollista tehdä ainoastaan kuuden kuukauden siirtymäajan kuluessa eli syksyyn 2016 mennessä. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Käytännössä tavaramerkinhaltijoiden tulee tarkastaa kaikkien ennen 22.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkirekisteröintiensä tavara- ja palveluluettelot. Mikäli rekisteröintiä on haettu käyttäen luokkaotsikkoa ja mikäli luokkaotsikossa ei kirjaimellisesti mainita suojan piiriin haluttuja tavaroita ja palveluita, tulee tehdä tarvittavat täsmennykset. Luokkaotsikon täsmennyksessä tulee käyttää ainoastaan sellaisia Nizzan luokitusjärjestelmään kuuluvia termejä, jotka olivat rekisteröinnin hakemushetkellä voimassa olleen version aakkosellisessa luettelossa.

Mikäli EU-tavaramerkkirekisteröinnin tavara- ja palveluluetteloa ei täsmennetä siirtymäajan kuluessa, rekisteröinnin suoja kapenee, sillä jatkossa suojaan katsotaan kuuluvan ainoastaan tavara- ja palveluluettelossa mainitut termit kirjaimellisesti tulkittuina.

Viralliset maksut alenevat

Jatkossa hakemus- ja uudistusmaksut määräytyvät luokkakohtaisesti. Uudet viralliset hakemus- ja uudistusmaksut ovat seuraavat:

Hakemus
1 luokassa / 850 EUR
2 luokassa / 900 EUR

Seuraavat lisäluokat + 150 EUR / luokka

Uudistus
1 luokassa / 850 EUR
2 luokassa / 900 EUR

Seuraavat lisäluokat + 150 EUR / luokka

Viraston virallinen nimi muuttuu

Nykyinen nimi:
OHIM Office for Harmonization in the Internal Market
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

Uusi nimi: EUIPO European Union Intellectual Property Office
Euroopan unionin immateriaalioikeusvirasto

Vastaisuudessa puhutaan Yhteisön tavaramerkin asemesta Eurooppalaisesta tavaramerkistä (”EU-tavaramerkki”).

Esimerkkejä muista uudistuksen tuomista muutoksista:

  • Tavaramerkin graafinen esittämispakko poistuu
  • Kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän (Madrid) kautta haettujen EU-tavaramerkkien väiteaika lyhenee
  • Väitteentekijän tulee osoittaa oman vanhemman merkkinsä olleen käytössä jo silloin kun väitteen kohteena olevan merkin rekisteröintiä haettiin

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy avustaa merkinhaltijoita EU-rekisteröintien tarkastamisessa ja täsmennysten suorittamisessa. Kysy lisää tarjoamistamme palveluista asiantuntijoiltamme!

Sassa Svahn, EU-tavaramerkkiasiamies
sassa.svahn@heinonen.com

Kitty Zarbock, EU-tavaramerkkiasiamies
kitty.zarbock@heinonen.com

Back to top